Има не­ке прав­де у то­ме ка­да се по­ли­ти­чар ко­ји је био нај­гла­сни­ји у из­ми­шља­њу афе­ра у Ср­би­ји на­ђе усред ме­ђу­на­род­ног ко­руп­ци­о­на­шког скан­да­ла. То се до­го­ди­ло Ву­ку Је­ре­ми­ћу ка­да су, у но­вем­бру про­шле го­ди­не у САД, ухап­ше­ни фи­нан­си­је­ри ње­го­ве не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је, бив­ши ми­ни­стар по­ли­ци­је Хонг­кон­га и азиј­ски тај­кун Па­трик Хо за­јед­но са Ше­и­ком Га­ди­ом, бив­шим ше­фом ди­пло­ма­ти­је Се­не­га­ла, под оп­ту­жба­ма за пра­ње нов­ца и да­ва­ње ми­ли­он­ског ми­та. Би­ло је по­треб­но по­ла го­ди­не да срп­ска јав­ност са­зна за овај скан­дал.

Горан Весић

Али, ту ни­је крај Је­ре­ми­ће­вим не­во­ља­ма. У Ки­ни је не­дав­но ухап­шен ки­не­ски тај­кун Ји Ји­јан­минг, вла­сник ком­па­ни­је „Чај­на енер­џи”, због про­не­ве­ре 38 ми­ли­о­на до­ла­ра др­жав­них па­ра. Вук Је­ре­мић је, пре­ма соп­стве­ном при­зна­њу, при­мао но­вац од ове ком­па­ни­је за кон­сул­тант­ске услу­ге. Ис­тра­гом о ко­руп­ци­о­на­шкој афе­ри у САД об­у­хва­ћен је и Еми­лио Ло­зо­ја, Је­ре­ми­ћев ко­ле­га са Хар­вар­да, ко­ји је пред­сед­ник нафт­не ком­па­ни­је „Пе­мекс” из Мек­си­ка.

Док чи­та­те ову ко­лум­ну, Па­трик Хо ће да­ва­ти ис­каз пред су­дом у Чи­ка­гу. То ће би­ти при­ли­ка да об­ја­сни ка­ко је под сум­њи­вим окол­но­сти­ма 2013. го­ди­не упла­тио на ра­чун Је­ре­ми­ће­ве не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је 5,3 ми­ли­о­на евра и да ли су ње­го­ва „пре­да­ва­ња” о бор­би про­тив ко­руп­ци­је (!?), ко­ја су одр­жа­ва­на у Бе­о­гра­ду, би­ла са­мо па­ра­ван за прав­да­ње ових упла­та. Тим па­ра­ма су се очи­глед­но фи­нан­си­ра­ле Је­ре­ми­ће­ве по­ли­тич­ке ак­тив­но­сти у Ср­би­ји, су­прот­но за­ко­ни­ма ко­ји ре­гу­ли­шу ка­ко се фи­нан­си­ра­ју по­ли­тич­ке кам­па­ње. У ис­тра­гу су укљу­че­не и Ује­ди­ње­не на­ци­је, с об­зи­ром на то да је Је­ре­мић ко­ри­стио сво­је ме­сто пред­се­да­ва­ју­ћег Ге­не­рал­не скуп­шти­не за раз­вој би­зни­са сво­јих при­ја­те­ља.

Та­ко је у мар­ту 2013. го­ди­не, у вре­ме ка­да је Је­ре­мић био пред­се­да­ва­ју­ћи Ге­не­рал­не скуп­шти­не УН, у Хонг­кон­гу одр­жан са­ста­нак на ко­ме су би­ли Еми­лио Ло­зо­ја и Па­трик Хо. Пре­ма на­во­ди­ма не­за­ви­сне ме­диј­ске мре­же Ан­ти­дот, на том са­стан­ку је по­стиг­нут до­го­вор о ула­га­њу при­ват­не ки­не­ске ком­па­ни­је у нафт­на ис­тра­жи­ва­ња у Мек­си­ку. Не зна се ка­ква је Је­ре­ми­ће­ва уло­га, та­да функ­ци­о­не­ра УН, би­ла у та­квом при­ват­ном по­слов­ном до­го­во­ру, али је ја­сно да по­сле по­но­вље­ног са­стан­ка у ју­ну у Мек­си­ку, Је­ре­ми­ће­ва ор­га­ни­за­ци­ја ЦИРСД и ње­го­ве ком­па­ни­је по­чи­њу да до­би­ја­ју ми­ли­он­ске упла­те. Ка­ко је Је­ре­мић у вре­ме ка­да се то де­ша­ва­ло био функ­ци­о­нер Ује­ди­ње­них на­ци­ја, ду­жан је да јав­но­сти, срп­ској и свет­ској, пру­жи об­ја­шње­ње о кон­сул­тант­ским услу­га­ма ко­је је оба­вљао и по­ре­клу нов­ца на ње­го­вом ра­чу­ну. За­то и не чу­ди из­ја­ва пред­став­ни­ка Ује­ди­ње­них на­ци­ја да ће свет­ска ор­га­ни­за­ци­ја „уче­ство­ва­ти у ис­тра­зи”.

Бу­де ли се утвр­ди­ло да је Је­ре­мић функ­ци­ју пред­се­да­ва­ју­ћег Ге­не­рал­не скуп­шти­не Ује­ди­ње­них на­ци­ја ко­ри­стио за по­сре­до­ва­ње у при­ват­ном по­сло­ви­ма би­ће то бру­ка, не са­мо за Је­ре­ми­ћа, већ и за свет­ску ор­га­ни­за­ци­ју. Али, ка­кве ве­зе овај ме­ђу­на­род­ни ко­руп­ци­о­на­шки скан­дал има са Ср­би­јом?

Ср­би­ја је фи­нан­си­ра­ла Је­ре­ми­ће­во пред­се­да­ва­ње Ге­не­рал­ној скуп­шти­ни Ује­ди­ње­них на­ци­ја. Вла­да Ср­би­је, ко­јој је пред­се­да­вао та­да од­ла­зе­ћи пре­ми­јер Мир­ко Цвет­ко­вић, одо­бри­ла је у ју­лу 2012. го­ди­не бу­џет од 2,9 ми­ли­о­на до­ла­ра за фи­нан­си­ра­ње Је­ре­ми­ћа и ње­го­ве кан­це­ла­ри­је у Њу­јор­ку са­мо за ту го­ди­ну. Је­ре­мић је тра­жио ви­ше од се­дам ми­ли­о­на до­ла­ра. Та­да је ак­ту­ел­ни гра­до­на­чел­ник Бе­о­гра­да и Је­ре­ми­ћев пар­тиј­ски друг из Де­мо­крат­ске стран­ке Дра­ган Ђи­лас ову од­лу­ку вла­де на­звао сра­мот­ном и оп­ту­жио га да је са­мо за тро­шко­ве из­најм­љи­ва­ња ста­на у Њу­јор­ку пред­ви­део 15.000 до­ла­ра ме­сеч­но!? Је­ре­мић је та­да оп­ту­жио Ђи­ла­са за де­ма­го­ги­ју. Да­нас Је­ре­мић и Ђи­лас бли­ско са­ра­ђу­ју. Али тај од­нос „узи­ма­ла – да­ва­ла” је њи­хов про­блем. Ср­би­ја је у оба­ве­зи да ис­тра­жи шта је ра­дио функ­ци­о­нер Ује­ди­ње­них на­ци­ја чи­ји је бо­ра­вак на тој функ­ци­ји фи­нан­си­ра­ла. Ова­квим по­на­ша­њем Је­ре­мић ни­је обру­као са­мо Ује­ди­ње­не на­ци­је већ и Ср­би­ју у чи­је име је пред­се­да­вао Ге­не­рал­ној скуп­шти­ни.

По од­ла­ску са функ­ци­је пред­се­да­ва­ју­ћег Ге­не­рал­не скуп­шти­не и по­сле не­у­спе­лог по­ку­ша­ја да по­ста­не ге­не­рал­ни се­кре­тар свет­ске ор­га­ни­за­ци­је, Је­ре­мић се вра­тио у Ср­би­ју ка­ко би по­чео но­ву, опо­зи­ци­о­ну, по­ли­тич­ку ка­ри­је­ру. Ту на­ла­зи­мо од­го­вор на пи­та­ње ка­ко овај ме­ђу­на­род­ни скан­дал ути­че на по­ли­тич­ку сце­ну Ср­би­је. Упла­те на ра­чун ње­го­ве не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је се на­ста­вља­ју, а Је­ре­мић лу­ка­во ко­ри­сти не­до­стат­ке за­ко­на ко­ји ре­гу­ли­ше фи­нан­си­ра­ње по­ли­тич­ких кам­па­ња, јер тај но­вац не мо­ра да при­ја­ви. Да га је ипак ко­ри­стио у кам­па­њи ја­сно је ако се зна да је са­мо за кам­па­њу за из­бор пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је по­тро­шио, пре­ма про­це­на­ма ана­ли­ти­ча­ра, пре­ко се­дам ми­ли­о­на евра.

На тим из­бо­ри­ма Је­ре­мић је осво­јио 5,66 од­сто или 206.576 гла­со­ва, од­но­сно ско­ро че­ти­ри од­сто и 140.000 гла­со­ва ма­ње од Бе­лог Пре­ле­та­че­ви­ћа, ко­ји је на из­бо­ре иза­шао без уло­же­ног нов­ца. На не­дав­но за­вр­ше­ним бе­о­град­ским из­бо­ри­ма, но­ви при­ја­те­љи на по­ли­тич­кој сце­ни Ср­би­је, Је­ре­мић и Ђи­лас, до­жи­ве­ли су де­бакл. Чи­ње­ни­ца да је Је­ре­мић два пу­та до­жи­вео по­ли­тич­ки бро­до­лом на из­бо­ри­ма са­мо је ње­гов про­блем, али од­го­вор на пи­та­ње, да ли је но­вац из ме­ђу­на­род­ног ко­руп­ци­о­на­шког скан­да­ла, ко­ји је упла­ћи­ван на Је­ре­ми­ће­ве ра­чу­не, ко­ри­шћен ка­ко би се про­ме­ни­ла во­ља би­ра­ча у Ср­би­ји, про­блем је на­шег дру­штва. На то пи­та­ње ће Је­ре­мић мо­ра­ти да од­го­во­ри, као што ће мо­ра­ти да об­ја­сни ка­ко је функ­ци­ју у Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма ко­ри­стио за пра­вље­ње сум­њи­вих по­слов­них до­го­во­ра.

ИЗВОР