Министарство одбране потврдило је у свом саопштењу писање Курира да ће грађани старији од 30 година који нису служили војску или су је пак служили цивилно мораће у наредном периоду да прођу војну обуку за резервисте Војске Србије.

“Министарство обавештава јавност да су у овој години извршена редовна позивања војних обвезника преведених у резервни састав, старијих од 30 година, који нису одслужили војни рок. Током године, у складу са потребама Војске Србије, биће позвано на обуку неколико стотина војних обвезника из ове категорије како би стекли основна војничка знања.

Чланом 79а Закона о војној, радној и материјалној обавези предвиђено је обучавање грађана за потребе одбране земље. Наведеним чланом Закона дефинисане су и категорије грађана на које се наведена обука односи, као и категорије за које је Министарство одбране носилац обучавања.

Конкретно обучавање грађана се односи на лица – војне обвезнике преведене у резервни састав, старије од 30 година, који нису одслужили војни рок. Обука се реализује у циљу стварања још једног извора попуне јединица Војске Србије лицима из резервног састава млађих годишта и одговарајуће специјалности, поред лица из резервног састава која су одслужила војни рок са оружјем и који су већ обучени припадници резервног састава. Наведена лица ће у будућем периоду бити позивана на обучавање у складу са плановима и потребама за попуном резервног састава Војске Србије.

Жене, у складу са чланом 3. Закона о војној, радној и материјалној обавези, по принципу добровољности који није обавезујући, могу да буду уведене у војну евиденцију, добровољно одслуже војни рок са оружјем и преведу у резервни састав. Тада за жене важе сва права и обавезе као и за мушкарце.

Подсећамо да је у октобру 2018. године, у складу са наведеним чланом закона, први пут организовано обучавање лица из резервног састава која нису одслужила војни рок. На обучавање, у центре за основну обуку Војске Србије на први део обучавања – основну обуку, тада је упућена прва група војних обвезника који су преведени у резервни састав (лица старија од 30 година), а нису одслужила војни рок. Дакле, реч је о необученим припадницима резервног састава. У овој години планирано је њихово упућивање у центре за специјалистичку обуку Војске Србије на специјалистичку обуку.

Такође, у овој години планирана су два термина, у мају и новембру, за упућивање наведене категорије лица из резервног састава на основну обуку у центре за обуку Војске Србије.

Обучавање лица састоји се из основне обуке која има две фазе. Прва фаза обуке траје 15 радних дана и друга фаза, специјалистичка обука, траје такође 15 радних дана. Целокупан процес обуке реализује се из два дела, током две календарске године (по 15 радних дана у календарској години). Након завршетка процеса обучавања лица ће бити распоређена у резервни састав Војске Србије.

У складу са чланом 49. Закона о војној, радној и материјалној обавези служба у резервном саставу траје до краја године у којој лице навршава 60 година живота, а циљ спровођења наведене обуке јесте обучавање млађих категорија лица, од 30-35 година живота.

Лица из резервног састава која су у радном односу, а позвана су на обуку, законом о раду заштићена су у смислу задржавања свих права из радног односа. Њима за време вршења те обавезе Министарство одбране исплаћује накнаду зараде у висини њихове просечне зараде у претходних 12 месеци пре позивања, док лицу у резервном саставу које самостално обављају делатност, исплата накнаде врши се у висини основице од које плаћају допринос за обавезно социјално осигурање

Одазивање на позив за обуку је обавезно, а за неодазивање предвиђене су законом прописане казне” – стоји у саопштењу Министарства одбране.