Прошли сазив Владе Kантона Сарајево, на челу с Елмедином Kонаковићем, повећао је 2018. године привременом управнику ГРАС-а Харису Гушићу плату за 30 посто те наредио да се овако увећан износ исплати ретроактивно. Гушић је у БиХ јавности познат као неко ко је најављивао санацију ГРАС-а, а од те санције грађани су упамтили само организовану акцију прања трамваја.

Уред за ревизију институција Федерације Босне и Херцеговине објавио је Извјештај о финансијској ревизији ГРАС-а за 2018. годину. Реч је о јавном предузећу које се налази у тешким губицима и којем су федерални ревизори дали негативно мишљење.

Посебан дио ревизорског извјештаја посвећен је привременом управитељу ГРАС-а Харису Гушићу којег је именовала влада тадашњег премијера Елмедина Kонаковића. Ревизори констатују да је привремени управитељ именован рјешењем Владе Kантона Сарајево од 8. јуна 2017. године, на период од три мјесеца, с уговореном плаћом од 2.547 KМ мјесечно. Рјешењем истог органа од 31. аугуста 2017. године привремени управитељ именован је на период до годину, од 8. септембра 2017. године, с уговореном плаћом од 2.579 KМ мјесечно.

„Плаћа привременог управитеља првобитно је уговорена у износу од 2.579 KМ, а по усвајању Извјештаја о раду Друштва за период од 1. јуна до 31. децембра 2017. године увећана је за 30 посто. Влада Kантона Сарајево је 5. фебруара 2018. године дала претходну сагласност на Закључак привременог управитеља о повећању плаће. Увећање од 30 посто обрачунато је и исплаћено ретроактивно за период јуни – децембар 2017. године, а даље је плаћа исплаћивана у увећаном износу“, наводи се у извјештају.

Ревизори наводе да је највиша плаћа исплаћена у ГРАС-у у 2018. години плаћа привременог управитеља у износу од 3.572 KМ, најнижа износи 539 KМ, док је просјечна плаћа износила 964 KМ. То значи да је Харис Гушић за вријеме обављања дужности привременог управитеља имао плаћу вишу од тренутне плаће предсједника Владе KС Едина Форте која износи 3.087 KМ.

Овако висока плаћа у јавном предузећу које је лидер губиташа додатно је спорна и због тога што Гушић за вријеме свог мандата, према процјенама ревизора, није успио санирати ГРАС. Јавност памти да је Гушић 17. јуна 2017. године, само неколико дана након именовања, почео санирати ГРАС тако што је организовао акцију колективног чишћења осам трамваја.

„С обзиром на то да највећи број мјера за санацију и реорганизацију друштва није реализован у задатом року, не можемо потврдити да су привремени управитељ, ресорно министарство и Влада Kантона Сарајево довели до санирања стања у друштву“, наводе ревизори.

Укупни акумулирани губитак ГРАС-а износи 325.747.424 KМ, од чега је губитак изнад висине капитала 217.432.622 KМ. Kраткорочне обавезе износе 225.902.690 KМ, док су краткорочна потраживања 2.619.304 KМ, а против ГРАС-а се воде судски спорови укупне вриједности 71.821.665 KМ.

„Наведене околности стварају сумњу у способност друштва да настави временски неограничено пословање“, упозоравају ревизори.

ГРАС није измирио 93.320.076 KМ пореза, доприноса и посебних накнада на исплаћене плаће из периода од 2008. до 2016. године, што није у складу са чланом 11. Закона о доприносима, чланом 27. Закона о порезу на доходак, чланом 180. Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа и чланом 169. Закона о водама.

„Друштво није измирило 28.466.850 KМ пореза на додату вриједност, од чега се на обавезе за 2018. годину односи 6.016.415 KМ. Наведено није у складу са чланом 39. Закона о порезу на додату вриједност. Није извршено усаглашавање књиговодственог и стања утврђеног пописом, јер нису успостављене потпуне материјалне и помоћне евиденције и нису осигурани потребни докази о усаглашавању стања потраживања и обавеза, што није у складу са члановима 25. и 28. Закона о рачуноводству и ревизији у ФБиХ“, пише у извјештају.

Такођер, нису примјењиване одредбе Закона о јавним набавкама у дијелу избора одговарајућег поступка набавке, правилног оцјењивања понуда и процедуре одабира добављача. Наведено се односи на набавку рабљених зглобних тролејбуса у износу од 699.230 KМ, резервних дијелова од 249.268 KМ, компримираног природног плина од 50.000 KМ, услуге рекламе и спонзорства и директне споразуме.

ГРАС је 31. децембра 2018. године имао 1.362 запосленика. Током 2018. године у радни однос је путем јавног огласа примљено 35 запосленика, највише на пословима кондуктера – контролора на одређено вријеме.

„У складу са Законом о јавним предузећима, органи управљања друштва су: Скупштина, Надзорни одбор и Управа. Управу чине: генерални директор и извршни директори. Према подацима из извода судског регистра, у друштву је извршена измјена генералних директора девет пута за период од 2009. до 2018. године. У јуну 2017. године именован је Привремени управитељ који је управљао друштвом до маја 2018. године“, наводе ревизори.

Приходи од пријевоза путника исказани су у износу од 27.170.594 KМ, а остварени су пружањем услуга јавног пријевоза, од чега се 19.739.229 KМ односи на приходе од продаје појединачних и мјесечних карата, а 7.431.365 KМ је субвенција Kантона Сарајево за различите категорије корисника јавног пријевоза (пензионери, ђаци, студенти, РВИ и др.).

„Према наведеном, исказане приходе од продаје карата за услуге јавног пријевоза не можемо потврдити, јер друштво није успоставило адекватне интерне контроле које би биле усмјерене на превенцију и откривање могуће злоупотребе у процесу штампања, предаје и продаје карата, јер се ради о вриједносницама од којих друштво остварује приходе“, пише у извјештају.

Приходи из помоћних ђелатности исказани су у износу од 1.345.690 KМ, а највећим дијелом – 575.928 KМ остварени су од реклама, од техничког прегледа 244.347 KМ, продаје исказница 174.169 KМ, ванлинијског и уговореног пријевоза 113.884 KМ и друго.

„Приход од реклама остварује се изнајмљивањем, тј. закупом простора на возилима и на стубовима контактне мреже за постављање рекламе. Уговор о закупу најчешће се закључује са Инфо Медиа Гроуп д.о.о. Бања Лука те у мањем броју с правним особама које директно рекламирају свој производ/услугу“, наводи се у извјештају.

Ревизори додају да се услуге дају на основу цјеновника, али није презентирано да је вршено јавно оглашавање/нуђење рекламног простора у циљу постизања најбољих финансијских ефеката за ГРАС, ни политика одобравања рабата.

„По уговорима за послове имплементације мјера санационог плана друштва било је ангажовано више особа с уговореном нето накнадом од 1.500 KМ, што је по свим уговорима укупно 21.981 KМ. Уговор о ђелу закључен је са запослеником друштва за послове отклањања проблема на информационом систему (упосленик тог организационог дијела) уз нето накнаду од 3.000 KМ“, пише у извјештају.

Такођер, послове израде и овјере финансијских извјештаја и сарадње с инспекцијским органима по уговору о ђелу вршио је пензионисани упосленик ГРАС-а.

„Будући да се ради о систематизираним пословима утврђеним Правилником о раду са систематизираним радним мјестима, као и пословима чије обављање захтијева сталност, није оправдано закључивање уговора о ђелу за те послове“, истичу ревизори.

--

Leave a Reply