Документацију потребну за вештање здравственог стања детета, за породиље које први пут подносе овај захтев ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, породиље могу да доставе електронским путем или поштом на адресу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО).

Попуњен и потписан скенирани захтев за вештачење, са медицинском и осталом пратећом документацијом, укључујући и изјаву о веродостојности достављене електронске медицинске документације, потребно је послати на е-маил адресу [email protected] или препорученом пошиљком на адресу РФПИО, ул Александра Костића бр. 9, 11000 Београд. 

У захтеву је потребно навести и следеће: мејл адресу послодавца, као и службу дечије заштите у месту пребивалишта.

РФПИО ће на основу вештачења медицинске документације, електронском поштом послати скенирано Мишљење комисије о здравственом стању детета, подносиоцу захтева, као и послодавцу и надлежној служби дечије заштите, на адресе које подносиоц захтева буде навео у свом захтеву.

Захтев за вештачење здравственог стања детета (Образац број 1ЕЛ – ЗОПНД), као и осталу потребну документацију за вештачење, може се преузети са сајта РФПИО.

Напомињемо да је подносилац захтева који електронски подноси захтев и медицинску документацију ради вештачења, дужан да потпише и пошаље скенирану изјаву о веродостојности ове документације. Након престанка ванредне ситуације, РФПИО извршиће ревизију и контролу, достављене документације.

По добијању скенираног Мишљења комисије о здравственом стању детета, породиља подноси  Захтев ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета. Попуњен и потписан захтев ради остваривања права на накнаду зараде за време посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, потребно је скенирати и послати на е-маил адресу [email protected] за Град Београд, односно на другу одговарајућу е-маил адресу за општине и градове у Републици Србији, а која је истакнута на порталима градских општинских управа у нашој земљи.

Захтеви ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, могу се послати и препорученом пошиљком на адресе служби дечије заштите, које припадају општинама или граду у којима подносилац захтева има пребивалишта.

Захтев за вештачење здравственог стања детета (Образац број 1ЕЛ – ЗОПНД), као и Захтев за остваривање права на накнаду зараде ради посебне неге детета (Образац НЗ-ПНД),  Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета (Образац ОН-ПНД), може се преузети са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Подсећамо да се за породиље које су већ оствариле право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета,  а којима ово право истиче истиче 15. марта 2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу, то право продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Оставите Коментар